Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden wpc-meubelshop.nl

Artikel 1. Algemene zaken betreffende levering

 • 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde goederen en diensten, geleverd door wpc-meubelshop.nl, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
 • 2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door wpc-meubelshop.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • 4. wpc-meubelshop.nl is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

 

Artikel 2. Offertes

 • 1. wpc-meubelshop.nl is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

 

 • Artikel 3. Overeenkomst tot levering
 • 1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
 • 2. wpc-meubelshop.nl behoudt zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
 • 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft wpc-meubelshop.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd

 • 1. Alle door wpc-meubelshop.nl genoemde leveringstermijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan wpc-meubelshop.nl bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzien baarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient wpc-meubelshop.nl schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
 • 2. Overschrijding van de door wpc-meubelshop.nl opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
 • 3. In geval wpc-meubelshop.nl de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van wpc-meubelshop.nl op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
 • 4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan wpc-meubelshop.nl te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd. 
 • 5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door wpc-meubelshop.nl zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst. 
 • 6. Levering aan huis. Bij WPC-meubel.nl berekenen we slechts de netto verzendkosten. De meeste artikelen worden gratis bezorgd in Nederland m.u.v. de Waddeneilanden. Voor overige Europese landen moeten wij u de transportkosten in rekening brengen. Deze kosten kunt u telefonisch of per mail bij ons opvragen. Alleen bij orders beneden € 100,- zullen wij u de daarvoor verschuldigde verzend-/portokosten in rekening brengen. Deze kosten kunt u telefonisch of per mail bij ons opvragen.  Boxsprings, kinderkamers MDF compleet of delen daarvan en matrassen worden niet gratis bezorgd. Ook hier zijn de verzendkosten op aanvraag en kunt u al dan niet beslissen om tot de koop over te gaan.
 • 7. Indien bestelling niet kunnen worden afgeleverd omdat de klant niet thuis was en de bestelling terug komt bij wpc-meubelshop zullen wij u het aankoopbedrag exclusief de verzendkosten terug betalen. Wilt u uw bestelling opnieuw aangeleverd krijgen zullen wij u de nieuwe verzendkosten in rekening brengen per factuur en na ontvangst van uw betaling zullen wij uw bestelling opnieuw verzenden.

   

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst betreffende de koop

 • 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. wpc-meubelshop.nl zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
 • 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal wpc-meubelshop.nl de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal wpc-meubelshop.nl daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
 • 4. In afwijking van lid 3 zal wpc-meubelshop.nl geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan wpc-meubelshop.nl kunnen worden toegerekend. 

   

 Artikel 6. Opzegging/Ontbinding van een overeenkomst

 • 1. In geval van tussentijdse opzegging door de opdrachtgever heeft wpc-meubelshop.nl naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft. Indien er verzendkosten en/of andere onkosten zijn gemaakt zullen die door ons in rekening worden gebracht.
 • 2. In geval van tussentijdse opzegging door de opdrachtgever en de bestelling moet worden teruggehaald dan zijn de te maken verzendkosten voor rekening van de opdrachtgever.
 • 3. In geval de door wpc-meubelshop verzonden bestellingen door de koeriersdienst niet kunnen worden afgeleverd, bijvoorbeeld omdat de klant niet thuis was of niet bereid was het pakket of de pakketten aan te nemen, en de pakketten door de koeriersdienst worden teruggebracht, zal bij restitutie van het aankoopbedrag de verzendkosten en administratiekosten in mindering worden gebracht op de terugbetaling met een minimum van € 35,00. Indien de verzendkosten het bedrag van € 35,00 onze kosten niet dekken zullen u de werkelijk gemaakte kosten in rekening worden gebracht. Indien mogelijk zullen wij dit verrekenen met de terugbetaling verrekenen en indien dit bedrag niet gedekt wordt door het aankoopbedrag zullen wij u van het ontbrekende bedrag een rekening doen toekomen.
 • 4. De vorderingen van wpc-meubelshop.nl op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan wpc-meubelshop.nl ter kennis gekomen omstandigheden wpc-meubelshop.nl goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien wpc-meubelshop.nl de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 • 5. In de hierboven genoemde gevallen is wpc-meubelshop.nl bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van wpc-meubelshop.nl schadevergoeding te vorderen. 

   

Artikel 7. Afkoelingsperiode

 • 1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met wpc-meubelshop.nl te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. Terugzenden van de goederen komt voor rekening van de klant met een minimum bedrag van € 35,00 per product. Indien de verzendkosten het bedrag van € 35,00 onze kosten niet dekken zullen u de werkelijk gemaakte kosten in rekening worden gebracht. Uiteraard zullen wij un behulpzaam zijn bij het regelen van het juiste vervoer.
 • 2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan wpc-meubelshop.nl te melden. De klant dient het product - na overleg wpc-meubelshop.nl - te sturen naar een door wpc-meubelshop.nl vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
 • 3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met wpc-meubelshop.nl ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal wpc-meubelshop.nl deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat wpc-meubelshop.nl het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. wpc-meubelshop.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van wpc-meubelshop.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.
 • 4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van wpc-meubelshop.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal wpc-meubelshop.nl de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. wpc-meubelshop.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden. 

   

Artikel 8. Uitvoering

 • 1. wpc-meubelshop.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • 2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van wpc-meubelshop.nl, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 

   

Artikel 9. Vergoeding

 • 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.
 • 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief BTW, reis-uren, reis - en verblijfskosten.
 • 3. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, reis-uren, reis- en verblijfskosten. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht. 

   

Artikel 10. Betaling

 • 1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.
 • 2. Als de Afnemer een factuur van wpc-meubelshop.nl niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van wpc-meubelshop.nl op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 11. Garantie

 • 1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel. 7 
 • 2. In geval door wpc-meubelshop.nl aannemelijk gemaakt is dat producten aangewend zijn voor wederverkoop, wordt geen garantie verleend op het geleverde product alsook vervalt ieder recht op retour.
 • 3. wpc-meubelshop.nl biedt volledige fabrieksgarantie, een artikel met gebreken dient bij wpc-meubelshop.nl te worden aangeleverd alvorens er service op verleend kan worden.

 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van wpc-meubelshop.nl tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

 • 2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van wpc-meubelshop.nl, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens wpc-meubelshop.nl heeft voldaan.
 • 3. Ingeval wpc-meubelshop.nl de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van wpc-meubelshop.nl op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. 

 

Artikel 13. Overmacht

 • 1. Indien wpc-meubelshop.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
 • 2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als wpc-meubelshop.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben
 • 3. wpc-meubelshop.nl zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen. 

   

Artikel 14. Gebreken; Klachttermijn

 • 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan wpc-meubelshop.nl.
 • 2. Indien een klacht gegrond is zal wpc-meubelshop.nl de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.
 • 3. Ofschoon wij de uiterste zorg besteden aan de getoonde afbeeldingen en vermelde productgegevens, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
 • 4. Klachten welke op welke wijze dan ook in de openbaarheid gebracht worden, worden niet ontvankelijk verklaart door de directie van wpc-meubelshop.nl. Schade voor wpc-meubelshop.nl welke voortvloeit uit openbare communicatie kan op de veroorzaker verhaald worden. 

 

Artikel 15. Toepasselijk recht

 • 1. Op elke overeenkomst tussen wpc-meubelshop.nl en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.
Neem contact op